Uitkomsten onderzoek Veiligheid en Leefbaarheid in Oud-Beijerland

Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van Oud-Beijerland hun wijk beoordelen met een ruime zeven. De leefbaarheid in de wijk krijgt een 7,5 en de mate van veiligheid wordt beoordeeld met een 7,3. Dit beeld in consistent onder de inwoners van alle wijken in Oud-Beijerland.

Mate van overlast
Hoewel meer dan de helft van de inwoners positieve associaties heeft bij de eigen wijk, heeft ruim één op de tien een negatief beeld van de wijk. Inwoners geven aan het afgelopen jaar vooral te maken gehad met hondenpoep, fout parkeren, verkeersdrukte, rondslingerend vuil, verkeersonveiligheid en rondhangende jongeren. Bewoners van Centrum-Noord en Centrum-Zuid ervaren het meest overlast; inwoners uit Poortwijk en Spuioeverwijk ervaren het minste overlast.

Ontwikkeling in de wijk
Ruim drie kwart van de inwoners vindt dat de ontwikkeling en de veiligheid in de wijk het afgelopen jaar gelijk is gebleven. Over de inbreng van de gemeente op de leefbaarheid en veiligheid hebben de inwoners geen uitgesproken mening. Er heerst ook verdeeldheid of de gemeente wel voldoende en duidelijke regels stelt. Geconcludeerd wordt dat hoe meer de inwoners van mening zijn dat de gemeente de wijk informeert en betrekt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, hoe beter men de veiligheid en leefbaarheid beoordeelt. Uit de onderzoeksvragen binnen het thema sociaal woonklimaat komt naar voren dat de inwoners zich thuis voelen in hun wijk en dat wederzijds respect het meest belangrijk wordt gevonden in de sociale omgang.

Veiligheid en slachtofferschap
Uit de vragen gericht op veiligheid en slachtofferschap blijkt dat inwoners vooral slachtoffer zijn geworden van overlast van jongeren, vernieling en overlast veroorzaakt door uitgaanspubliek. Toch voelt het merendeel van de inwoners zich zelden tot nooit onveilig in de wijk. Gevraagd naar de verwachting of zij te maken krijgen met bepaalde zaken, geven de inwoners aan dat zij denken het meest te maken te krijgen met overlast van jongeren en uitgaanspubliek en met vernieling van eigen goederen.

Hoe nu verder?
De uitkomsten van het burgerpanelonderzoek laten geen verrassend beeld zien. De cijfers en bevindingen die vorig jaar hebben geleid tot het vaststellen van prioriteiten binnen het Integraal Veiligheidsplan, worden gestaafd door de uitkomsten van dit onderzoek. Een herziening van het beleid is daarom niet nodig. Met de uitkomsten kan nadere invulling worden gegeven aan het uitvoeringsprogramma IVP. Daarnaast levert het onderzoek relevantie informatie op wijkniveau op, die niet alleen voor ID/OOV relevant is, maar ook door andere afdelingen gebruikt kan worden.

De onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden.